Ara
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelikler/Yönergeler

1 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı: 28782

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (FÜ TÖMER): Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek.

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

c) Sertifikaya dayalı Türkçe hazırlık kursları düzenlemek.

ç) Sertifikaya dayalı, dil yeterliklerini geliştirici kurslar düzenlemek.

d) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kullanım yeterlikleri belirlenen kişiler için belgeler düzenlemek.

e) Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşları ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hazırlayıcı eğitim kursları açmak.

g) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

ğ) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

h) Türkçe öğretiminin daha etkin hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak.

ı) Türkçeyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya dönük kitap, dergi, bülten, rapor ve broşür yayınlamak, projeler hazırlamak, dil laboratuvarları oluşturmak, filmler ve kasetler hazırlamak.

i) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi bölümlerinde/ programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik uygulama programları düzenlemek ve bu öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7  (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür atama yoluna gidilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organdır. Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak.

ç) Merkezde görevlendirilen elemanların eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve rektörlük makamına önerilmesine karar vermek.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11  (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

İdari koordinatör

MADDE 12  (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği işbölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmakla görevlidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14  (1) 12/7/1993 tarihli ve 21635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (FÜDEM) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı Yönergesi

1- Düzey Belirleme Sınavı F.Ü. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin uyguladığı, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe bilme düzeylerini ölçen bir sınavdır. Kısaltması DÜBES’tir.

2- Düzey Belirleme Sınavı; “Okuma-Anlama”, “Dinleme-Anlama”, “Konuşma”, “Yazma” ve “Dil Bilgisi” alanlarında ayrı ayrı uygulanır.

3- Düzey Belirleme Sınavına girenlerin Türkçe düzeyleri, “Temel Düzey (A1 / A2)”, “ Orta Düzey (B1 / B2)”, “İleri Düzey (C1 / C2)” biçiminde belirlenir. Düzey Belirleme Sınavından alınan notların düzeylere göre karşılıkları şu şekildedir:

Düzeyler

Düzey Belirleme Sınavı Puanı

A1

0-30

A2

31-45

B1

46-60

B2

61-75

C1

76-90

C2

91-100

4- Düzey Belirleme Sınavları her yıl eylül ayının ikinci yarısı içinde yapılır.

5- Fırat Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerden Düzey Belirleme Sınavı için herhangi bir ücret alınmaz. Dışarıdan gelen ve Türkçe dil düzeyini belgelemek isteyen adaylardan belirli bir kayıt ücreti alınır. Bu ücretin miktarı her dönem başında TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

6- Düzey Belirleme Sınavı, TÖMER tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır.

7- Sınav sonuçları F.Ü. genel ağının TÖMER’e ait bölümünde duyurulur.

8- Sınava giren kişilere, Türkçe düzeyini [Temel Düzey (A1 / A2), Orta Düzey (B1 / B2), İleri Düzey (C1 / C2)] belirten yazılı bir belge verilir.

9- TÖMER Türkçe Düzey Belirleme Sınavı  Yönergesi Fırat Üniversitesi Senatosunca onaylandıktan sonra TÖMER Müdürü tarafından yürütülür.

 

 

Türkçe Hazırlık Kursları Yönergesi

1- Türkçe Hazırlık Kursları, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe (Türkiye Türkçesi) öğretmek amacıyla düzenlediği kurslardır. Kısaltması TÜHAK’tır.

2- TÖMER’in yaptığı Düzey Belirleme Sınavından sonra öğrenciler düzeylerine göre “Temel”, “Orta” ve “İleri” düzeyde Türkçe eğitimi verilen sınıflara yerleştirilirler.

3- TÖMER’in düzenlediği Türkçe kursları;

Temel Düzey A1 kuru için 175 saattir.

Temel Düzey A2 kuru için 175 saattir.

Orta Düzey B1 kuru için 175 saattir.

Orta Düzey B2 kuru için 175 saattir.

İleri Düzey C1 kuru için 125 saattir.

İleri Düzey C2 kuru için 125 saattir.

4- TÖMER, Türkçe Hazırlık Kursunda görev yapacak öğretim elemanları, TÖMER Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörlük Makamının onayıyla görevlendirilir.

5- Türkçe Hazırlık Kursunda her bir düzey için 1 ara sınav ve 1 kur atlama sınavı yapılır.

6- Sertifika sınavı notu, her bir ara sınav notunun % 30 ve her bir kur atlama sınavı notunun % 70’inin toplamından oluşur.

7- Türkçe Hazırlık Kursundaki ara sınavlardan ve kur atlama sınavlarından alınan notların rakam ve harf karşılıkları şöyledir:

Ham Başarı Notu
Başarı Notu
Kat Sayı
90 – 100
AA
4.00
80 – 89
BA
3.50
70 – 79
BB
3.00
60 – 69
CB
2.50
50 – 59
CC
2.00
45 – 49
DC
1.50
40 – 44
DD
1.00
0 – 39
FF
0.00

8- Kurslara devam zorunludur.  Devamsızlıkları toplam ders saatinin % 20’sini aşan öğrenciler dönem sonu sınavına katılamazlar (Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler hariç).

9- TÖMER’in kurslarına devam eden öğrenciler, kurslara devam ettikleri sürece Fırat Üniversitesi öğrencisi sayılırlar. İlgili kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadırlar. Disiplin suçu işleyen öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun belirlemiş olduğu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve F.Ü. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır.

10- TÖMER’in kurslarına devam eden öğrencilere resimli ve onaylı bir kimlik verilir.

11- Kursiyerlerden alınacak ücretler günün şartlarına göre TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

12- Ders verecek öğretim elemanlarına ödenecek ücretler TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

13- Hazırlık Kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere, TÖMER Müdürü ile F.Ü. Rektörü tarafından imzalanan bir sertifika verilir.

14- TÖMER  Türkçe Hazırlık Kursları Yönergesi Fırat Üniversitesi Senatosunca onaylandıktan sonra TÖMER Müdürü tarafından yürütülür.

06.10.2021 13:20

Hızlı Erişim